Miten valita oikea yhtiömuoto?

Yhtiömuoto vaikuttaa paljon yrittäjän tai yrittäjien vastuisiin, liiketoiminnan käytännön seikkoihin ja verotukseen. Suomessa on käytännössä kolme yleistä yhtiömuotoa ja useita erikoistapauksia niiden lisäksi. Yhtiömuoto on hyvä valita huolellisesti heti alussa, jotta voi myöhemmin keskittyä itse liiketoimintaan, eikä korporaatiobyrokratiaan. Tässä artikkelissa käymme läpi yleisimmät suomalaiset yhtiömuodot ja niiden tärkeimmät ominaisuudet.

Suomalaiset yhtiömuodot

Suomessa on käytössä useita kymmeniä yhtiömuotoja, mutta suurin osa niistä on erikoistapauksia. Käytännössä yleisimmät yhtiömuodot ovat: osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö. Näistä kaksi jälkimmäistä ovat niin sanottuja henkilöyhtiöitä, joissa yksi tai useampi omistaja vastaa yhtiön veloista omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan. Pääomayhtiö, jollainen osakeyhtiö on, vastaa veloistaan vain yhtiöön sijoitetun pääoman määrällä.

Näiden yleisten yhtiömuotojen lisäksi Suomessa tapaa jonkin verran osuuskuntia ja ulkomaisten yhtiöiden sivuliikkeitä. Ulkomaalaisista yhtiöistä mainitsemisen arvoinen erikoistapaus on virolainen osakeyhtiö, jonka perustaminen ja hallinnointi on suomalaiselle erittäin helppoa ja edullista. Ulkomaalainen yritys voi toimia Suomessa myös ilman sivuliikettä. Muita yhtiömuotoja, joita voi tulla vastaan, mutta eivät kosketa tavallista yrittäjää, ovat muun muassa asunto-osakeyhtiöt, erilaiset pankit, vakuutusyhtiöt ja –yhdistykset sekä julkiset liikelaitokset.

Lisäksi moni toimii yksityisenä elinkeinoharjoittajana. Tällöin kyseessä ei ole yhtiö, vaikka yksityinen elinkeinonharjoittaja saattaakin käyttää toiminimeä. Elinkeinonharjoittaja toimii siis normaalisti yksityishenkilönä vastaten itse täysin toiminnan veloista ja häntä myös verotetaan luonnollisena henkilönä.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat yleisimmät henkilöyhtiön muodot Suomessa. Molemmat koostuvat yhtiömiehistä, mutta eroavat vastuiden ja oikeuksien jaossa heidän kesken. Henkilöyhtiössä aina vähintään yksi yhtiömies vastaa yhtiön toiminnasta rajatta koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tämän vastapainona henkilöyhtiö ei tarvitse pakollista alkupääomaa ja sen kirjanpito ja muu byrokratia on hieman pääomayhtiöitä kevyempää.

Avoin yhtiö on yhtiömuodoista kevyin ja ketterin. Siinä kaikki yhtiömiehet ovat yhdenvertaisia. Toisin sanoen kaikki vastaavat rajatta henkilökohtaisella omaisuudellaan yhtiön vastuista ja toisaalta voivat yksin toimia yhtiön nimissä käyttäen rajatonta valtaa. Tällainen vallan ja vastuiden jako tekee yhtiökumppanien välisestä luottamuksesta hyvin kriittistä. Tämän ominaisuuden vuoksi avoin yhtiö onkin melko harvinainen, niitä on vain noin 2 prosenttia kaikista kaupparekisterissä olevista yrityksistä.

Kommandiittiyhtiö koostuu vähintään yhdestä vastuunalaisesta yhtiömiehestä, kuten avoimessa yhtiössäkin, ja vähintään yhdestä äänettömästä yhtiömiehestä. Vastuunalaisen yhtiömiehen käsite on sama kuin avoimessa yhtiössä. Äänetön yhtiömies puolestaan vastaa yhtiön veloista vain sijoittamansa pääoman määrällä, eikä vastaavasti voi osallistua päätöksentekoon yhtiössä. Yhtiösopimuksessa päätetään siitä, miten yrityksen voitto jaetaan vastuunalaisten ja äänettömien yhtiömiesten kesken. Kannattaa myös huomata, että kommandiittiyhtiöön liittyy käytännössä eräänlainen sijoittajansuoja, koska äänetön yhtiömies saa voitto-osuutensa (tai sijoituksensa yhtiön purkautuessa) ennen vastuunalaisia yhtiömiehiä.

Verotuksessa henkilöyhtiö ei ole erillinen juridinen henkilö, vaan yhtiön tulos jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten henkilökohtaisena tulona heidän osuuksiensa mukaisesti. Lisäksi yhtiön nettovarallisuus vaikuttaa siihen, kuinka suuri osa yhtiömiehelle jyvitetystä tulosta verotetaan pääomatulona ja kuinka suuri osa ansiotulona.

Osakeyhtiö on yleisin yhtiömuoto Suomessa

Osakeyhtiö on ylivoimaisesti yleisin yhtiömuoto Suomessa – kaksi kolmasosaa kaupparekisteriin merkityistä yhtiöistä on osakeyhtiöitä tai julkisia osakeyhtiöitä. Näistä kahdesta vain ensin mainittu on järkevä pienyrittäjän kannalta. Hieno esimerkki tällaisesta yrityksestä on kenkäkauppa Spartoo, johon saat parhaat alennuskoodit Coupiilta!

Osakeyhtiö on pääomayhtiö, joka tarkoittaa, että sen perustamiseen vaaditaan yhtiöön sijoitettava alkupääoma. Yhtiön perustamissopimuksessa sovitaan osakkeiden jakautumisesta osakkaille sekä heidän velvollisuudestaan sijoittaa rahaa yrityksen alkupääomaksi. Pienin mahdollinen osakepääoma on tällä hetkellä 2500 euroa ja se on maksettava heti yritystä perustettaessa. Kontrastina tähän on aiemminkin mainittu virolainen osakeyhtiö, joka on muuten hyvin vastaava, mutta osakepääoman voi maksaa yhtiöön myöhemminkin.

Osakeyhtiö on oma juridinen henkilönsä, joka on vastuussa itse omista veloistaan. Tämä ei luonnollisesti vapauta yrityksen johtoa ja omistajia vastuusta hoitaa tehtäviään asianmukaisesti ja laillisesti. Se kuitenkin rajoittaa konkurssin tapauksessa osakkaiden tappiot heidän sijoittamaansa pääomapanokseen.

Myös verotuksessa osakeyhtiö on oma juridinen henkilönsä, eli sitä verotetaan yhteisönä omien sääntöjen mukaan. Osakkaille osakeyhtiöstä koituu yleensä veroseurauksia joko palkan verotuksen muodossa tai vielä yleisemmin yhtiön jakaessa varojaan osinkoina tai muilla tavoin, jolloin näitä verotetaan lähtökohtaisesti pääomatulona.

Viimeisimmät artikkelit

Bisnes

Kategoriat